info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

Заявление за прием

Заявление за преминаване на ученик в Самостоятелна форма на обучение

Заявление за преминаване на ученик в Комбинирана форма на обучение

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученик

Заявление за издаване на дубликат на документ

Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини - до 7 учебни дни

Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини - до 3 учебни дни

Заявление за записване на ученик

Завление за предоставяне на допълнителни часове по Български език

Заявление за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие

Заявление за предоставяне на ОПЛР