info-200240@edu.mon.bg

200240@edu.mon.bg

Телефон: 056 544 117

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК 23-24

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 23-24

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 23-24

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ 23-24

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС 23-24

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 23-24

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЗА УЧЕБНАТА 23-24

Стратегия за развитие 2023-2027 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 23-24

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 23-24

Правила за самостоятелна форма на обучение

Правилник за дейността на училището

Правила за комбинирана форма на обучение

Вътрешни правила обществени поръчки